Åpenhetsloven og Veksthuset Personal AS

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer, og informerer om, håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

Veksthuset Personal AS ønsker å bidra positivt til å fremme respekt for menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter. Vi velger derfor å samarbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere.

Det forventes at leverandører og samarbeidspartnere videreformidler dette til sine underleverandører og bidrar til deres og egen etterlevelse.

Leverandører og samarbeidspartnere skal holde seg orientert om og følge de til enhver tid gjeldende krav i lov, forskrift, bransjepraksis eller andre offentlige pålegg som gjelder for leverandørens/ samarbeidspartnerens virksomhet og ansvarsområder. Leverandører og samarbeidspartnere skal besørge å ha nødvendige tillatelser og konsesjoner for utøve sin virksomhet.

Risikovurdering:

Risiko for vår arbeidskraft

Veksthuset Personal AS er en bedrift som kun opererer med bemanning og rekruttering innen Norge. I Norge er det en rekke lover og regler som ivaretar de ansattes rettigheter, se bla https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/om-regelverket/

Som bemanningsforetak er vi forpliktet til å følge likebehandlingsprinsippet. Dette gir den utleide rett til (minst) like gode vilkår som vedkommende ville hatt som direkte ansatt. https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/ansettelser-og-rekruttering/innleie-av- arbeidskraft/artikler/veileder-likebehandlingsprinsippet/

Vi mener at norsk lovgivning, norske forskrifter og norske domstoler i stor grad opprettholder målet om å minimere forhold som står i strid med menneskerettighetene.

Vi mener videre at den største risikoen hos de ansatte til Veksthuset Personal AS, er for de av arbeiderne, som kommer til Norge fra land med dårligere regulert arbeidsliv. Dette gjelder i særdeleshet avdeling offshore.

På avdeling offshore er det utstrakt bruk av arbeidstagere fra Polen. Disse er underlagt streng ID-kontroll ved ankomst, så vi vet det er rett person på rett sted. De har også en kompetanse som er ettertraktet. Den overveldende majoriteten av disse arbeiderne er menn. Menn med kompetanse er statistisk sett mindre sannsynlig ofre for menneskehandel https://snl.no/menneskehandel.

Vi benytter oss ikke av underleverandører fra andre land, men ansetter alle våre arbeidere direkte.

Vi oppmuntrer aktivt våre ansatte på avdeling offshore til å melde seg inn i fagforening og er også behjelpelig med dette. Denne innmeldingen vil gi de ansatte rett til feks fri bruk av advokat, dersom det skulle oppstå noen arbeidssituasjoner de ikke er bekvem med.

Konklusjon: En samlet vurdering tilsier at det er lav risiko for vår arbeidskraft.

Mulig tiltak å sette inn: Vi jobber med kulturen på arbeidsplassen for å skape rom for at varsling er positivt for arbeidsmiljøet. Dette arbeidet vil fortsette utover 2023/2024. 

 

Risiko vedrørende våre leverandører

Våre leverandører kommer nesten utelukkende fra Norge, og må følge norsk lovverk. 

For å sikre oss at alle våre leverandører er klar over vår forpliktelse overfor åpenhetsloven og menneskerettighetene, har vi gjennomgått hjemmesiden til alle våre leverandører, der deres eget arbeid med Åpenhetsloven er presentert. Vi kontakter også leverandører pr mail, for å høre om de står inne for vårt arbeide med Åpenhetsloven, med link til vår hjemmeside. 

Konklusjon: En samlet vurdering tilsier at det er lav risiko hos våre leverandører 

Mulig tiltak å sette inn: I større grad sende ut info løpende, til nye leverandører. 

Rutiner:
 • Våre retningslinjer vil tas opp til behandling i ledergruppen, og oppdateres årlig. Dette sikrer forankring fra toppen i organisasjonen.

 • Disse retningslinjene vil deretter gjennomgås på personalmøte en gang i året, for å sikre at alle medarbeidere er oppdatert.

 • Ved avdekking av kritikkverdige forhold skal kvalitetsansvarlig informeres: Mobil: 91 30 66 33 eller epost: victoria@veksthusetpersonal.no

 • Se ellers fremgangsmåte og ønsket informasjon i vår rutine for varsling, i HMS-håndboken. https://handbok.nho.no/dist/handbok/veksthuset-personal-as/login

 • Kvalitetsansvarlig skal i samråd med verneombud og daglig leder vurdere forholdene og opprette dialog med leverandøren / samarbeidspartneren, hvis kritiske forhold er avdekket.

 • Ved særlig grove hendelser må det vurderes å anmelde forholdet til myndighetene.

 • Om det er mulig, ønsker vi å legge til rette for å hjelpe våre leverandører og samarbeidspartnere til å komme opp på den standard vi krever for videre samarbei

Veksthuset Personal AS’ prinsipper er:
 • Arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og annen form for moderne slavearbeid strider mot både den norske arbeidsmiljøloven og grunnleggende menneskerettigheter.

 • Veksthuset Personal AS vi ha nulltoleranse for å samarbeide med firmaer som benytter seg av slik arbeidskraft.

 • Ved hjelp av interne retningslinjer og ekstern kommunikasjon ønsker vi å avdekke eventuelle brudd på disse prinsippene, hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

 • Om det er mulig, ønsker vi å legge til rette for å hjelpe våre leverandører og samarbeidspartnere til å komme opp på den standard vi krever for videre samarbeide.

 • Våre verdier bygger på en inkluderende arbeidsplass, som defineres av kvalitetene likeverd og sunn fornuft.

  I hht åpenhetslovens §6 har enhver, ved skriftlig forespørsel, rett på informasjon fra Veksthuset Personal AS om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter åpenhetslovens §4.

  Ved ønske om slik informasjon kan kvalitetsansvarlig kontaktes på victoria@veksthusetpersonal.no.

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips