VEKSTHUSET PERSONAL

Varsling / Whistleblowing

Denne siden er opprettet I den hensikt av at det skal være enkelt å levere et varsel, hos Veksthuset Personal AS.

Formålet med å ha en egen side for varsling er å skape en lav terskel for å si ifra og varsle, slik at vi kan iverksette tiltak for å løse eventuelle problemer og skape et tryggere og mer etisk arbeidsmiljø for alle.

I skjemaet på denne siden kan du enkelt og anonymt rapportere om du har opplevd uetisk, eller ulovlig atferd på arbeidsplassen.

Vår fullstendige varslingsrutine finner du i vår HMS-håndbok, som du fikk tilsendt, i velkomstbrevet.

Oppfordring

Retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. Alle ansatte og innleide arbeidstakere som har grunn til å tro at det foreligger kritikkverdige forhold i virksomheten, oppfordres til å varsle om dette. Denne rutinen begrenser ikke varslingsretten.

Hvem som har rett til å varsle

Alle arbeidstakere og innleide kan varsle om kritikkverdige forhold.

Rett til å varsle om kritikkverdige forhold:

Retten til å varsle gjelder «kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet». Kritikkverdige forhold defineres i arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (2) som «forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet», for eksempel forhold som kan innebære (…)»

Plikt til å varsle:

I noen tilfeller har arbeidstaker plikt til å varsle. Du har plikt til å varsle arbeidsgiver og/eller verneombud om trakassering, diskriminering og forhold som kan medføre fare for liv og helse, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3.

Fremgangsmåte ved varsling:

Et varsel bør være skriftlig og inneholde en saklig, objektiv og konkret fremstilling av det mulig kritikkverdige forholdet.

Følgende opplysninger bør være med:
 • Hva har skjedd (brudd på lover og regler, brudd på etiske normer eller interne retningslinjer)?
 • Hvor skjedde det?
 • Når skjedde det?
 • Hva er omfanget?
 • Finnes det vitner eller dokumentasjon som kan underbygge opplysningene om det kritikkverdige forholdet?

For at Veksthuset Personal AS skal kunne behandle varselet best mulig, er det en fordel om varselet framstilles skriftlig, gjerne med eksempler og dokumentasjon. Det er også en fordel at kontaktopplysninger legges ved slik at Veksthuset Personal AS kan kontakte deg dersom det er behov for mer informasjon om det kritikkverdige forholdet.

Anonym varsling

Det kan varsles anonymt. Det oppfordres likevel til å identifisere seg, da en varslingssak kan være vanskelig å følge opp dersom varsler er anonym.

Arbeidsgivers saksbehandling av varslingssaker:

Alle varslingssaker skal gjennomgås av ledelsen i Veksthuset Personal AS. Dersom det varsles mot en i ledelsen til Veksthuset Personal AS, skal verneombud og rådgiver føre saken.

 • Alle henvendelser tas alvorlig
 • Varsler skal innen rimelig tid få tilbakemelding om at varselet er mottatt med en angivelse av videre prosess og antatt saksbehandlingstid
 • Den det er varslet om skal som hovedregel få informasjon om innholdet i varselet og gis anledning til å gi sin versjon av saken
 • Arbeidsgiver skal iverksette adekvate undersøkelser og sørge for at saken er tilstrekkelig godt opplyst før det fattes beslutning
 • Arbeidsgiver skal vurdere om det er behov for å iverksette tiltak for å ivareta involverte parter i påvente av konklusjon i saken
 • Behandling av saken skal dokumenteres skriftlig, og det skal konkluderes om det har funnet sted kritikkverdige forhold
 • Partene skal så raskt som mulig orienteres om utfallet av saken
 • Arbeidsgiver skal iverksette tiltak dersom kritikkverdige forhold har funnet sted i den utstrekning dette er hensiktsmessig

Utfyllingsskjema

Page links in English

Employee’s duty to notify: 
Section 2-3 of the Working Environment Act

Health and Safety Representative’s duty to notify: 
Section 6-2 of the Working Environment Act

Occupational Health Service: 
Section 17 of the Health Personnel Act(Norwegian)

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips