Midlertidige ansettelser

Den nye regjeringen har signalisert et nytt regelverk for midlertidige ansettelser. Eksakt hvordan det nye regelverket vil bli er foreløpig uklart, men høyst sannsynlig vil det bli en innstramming i reglene for midlertidige ansettelser på generelt grunnlag.

Del her

Facebook
LinkedIn

Regelen er i dag at det kan inngås avtale om midlertidig ansettelse i opptil 12 måneder for inntil 15 % av arbeidstakerne. Det er denne generelle adgangen til å ansette midlertidig som trolig forsvinner. I øvrige tilfeller, hvor det er definert som et vikariat, prosjektansettelse, sesongarbeid osv, vil man høyst sannsynlig fortsatt kunne ansette midlertidig. Det er ventet en høringsuttalelse på området før jul med en forventning om en avklaring i løpet av Q1 2022.

Hva så med innleie av personell? 

Det vil fortsatt være behov og anledning for innleie av personell etter innstramming av regelverket. Forventningen er at det vil bli innstramminger innen bygg spesielt omkring Oslo, i tillegg til en forventning om at det kan bli vanskeligere for bedrifter uten tariffavtale å leie inn arbeidskraft.

Men bemanningsmarkedet dekker alle bransjer og hele Norge. Bygg og anlegg står kun for ca 20 % av all innleie i Norge, ifølge bransjestatistikk fra NHO. Samtidig er ikke den politiske kampen avgjort omkring krav om tariffavtale for å leie inn arbeidskraft avgjort.

Arbeidsmarkedet totalt sett er avhengig av dynamikken bemanningsbransjen tilfører i å koble rett arbeidskraft til rett arbeidsgiver.  De siste årene har det blitt mer og mer tydelig at virksomheter er avhengige av å tilpasse seg raske endringer for å være konkurransedyktige. Samtidig øker gapet mellom ønsket behov for kvalifisert arbeidskraft og tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Her spiller bemanningsbransjens aktive, og profesjonelle arbeid, en viktig rolle for å sikre tilgangen til arbeidskraft – i hele Norge.
Anna Molberg
Anna Molberg, H
Henrik Asheim, H
Aleksander Stokkebø, H

Den politiske kampen omkring endrede regler for innleie er langt fra over

Vi i Veksthuset Personal har vært så heldige å kunne være med på å påvirke direkte inn i Stortinget. I november mottok vi en hyggelig henvendelse fra Arbeids- og sosialkomiteen i Høyre ved stortingsrepresentant Anna Molberg. Henvendelsen gjaldt et mulig bedriftsbesøk for å lære mer om oss og vår bransje, for å sørge for økt kompetanse inn i videre forhandlinger i Stortinget. Vi takket stolt ja takk til et møte og det resulterte i en produktiv samtale omkring bemannings- og rekrutteringsbransjen sammen med stortingsrepresentantene Anna Molberg, Henrik Asheim, Aleksander Stokkebø og to rådgivere fra Arbeids- og sosialkomiteen.

Noen av momentene vi var innom var hvordan vi opplever at, stikk i strik med mediebildet, bidrar vi til økt seriøsitet i arbeidslivet, bl.a. i form av bred kompetanse innen arbeidsrett og HMS. Vi poengterte videre hvordan vi opplever at mange virksomheter, spesielt i SMB segmentet, er avhengige av en samarbeidspartner for å få tilgang på nødvendig arbeidskraft (potensielt svekket konkurransekraft ved for store innstramminger). Vi signaliserte videre at vi ønsker flere kontroller velkommen, som et alternativ til ytterligere innskjerpinger. Vi uttrykte i tillegg bekymring rundt økt bruk av utenlandske selskaper ved en innstramming for norske bemanningsselskaper, og stilte spørsmål rundt hvordan de utenlandske selskapene skal kunne kontrolleres regelmessig.

Positivt at de som skal jobbe videre med denne prosessen er vitebegjærlige og vi håper våre innspill ga noen nye innfallsvinkler og eksempler til videre forhandlinger.

Hvordan stiller Veksthuset Personal seg til sannsynlige regelendringer?

Vi i Veksthuset Personal AS er godt rustet til de endringene som måtte komme. Vi har et internt kvalitetssystem, som sikrer ordnede forhold for våre ansatte ved blant annet at hovedtyngden av våre ansatte medarbeidere som leies ut er fast ansatt hos oss. Vi har velutviklet internkontrollsystem for profesjonell ivaretagelse av våre ansatte, og deres vilkår. Dette betyr at våre kunder kan være sikre på at innleie fra Veksthuset Personal AS er trygt og at alle våre ansatte har ryddige arbeidsforhold.

– For mange bedrifter er det en viktig del av konkurransekraften å kunne anskaffe arbeidskraft på kort varsel. Her spiller bemanningsbyråene en viktig rolle som strategisk samarbeidspartner. Vi har sterk tro på at dette også vil være gjeldende etter innstramminger av regelverket.

Sigmund Høye, daglig leder Veksthuset Personal AS FOTO: CoreCom

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

Nyttige råd jobbsøker

Har du en god heis-pitch?

En heis-pitch er en salgsbeskrivelse av deg selv som skal være kort og konsis. Du skal rekke å si hvem du er, hva du kan og hvor du vil.

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips