Nye regler for innleie av arbeidskraft

Regjeringen ønsker en innskjerping av reglene for innleie av arbeidskraft. Hva må til for å kunne benytte innleid arbeidskraft etter innføring av nye regler?

Del her

Facebook
LinkedIn

Når kan innleie benyttes?

Mange virksomheter benytter seg av innleid arbeidskraft, som vikar ved fravær, eller for å skaffe ekstra kapasitet for perioder med høyere aktivitet.

Arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav a til e definerer når en virksomhet kan benytte innleid arbeidskraft. De mest brukte vilkårene er a og b, som gir rom for innleie når arbeidet er midlertidig, eller når det er et vikariat.


For at en virksomhet fortsatt skal kunne benytte innleid arbeidskraft sier det nye forslaget fra regjeringen at virksomheten må være bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. Innstillingsrett gjelder for fagforeninger som har mer enn 10 000 medlemmer totalt sett. Ved avtale med fagforening med innstillingsrett kan virksomheten avtale med tillitsvalgt lokalt at de kan benytte innleie fra bemanningsforetak.

Arbeidsgiver og tillitsvalgt må i slike tilfeller inngå skriftlig avtale (protokoll) om innleie fra bemanningsfirma. Grunnlaget for avtalen må defineres. Et eksempel kan være at virksomheten opererer i et marked med store svingninger, som gjør at de i perioder har behov for midlertidige ansettelser for å ta unna topper.

Dette må vurderes opp mot behovet for å øke egen grunnbemanning (øke andelen faste ansatte).

Når trer de nye reglene i kraft?

Regjeringen har p.t. ikke tidfestet når de nye reglene trer i kraft, men det er forventet at endringene i arbeidsmiljøloven kan tre i kraft fra nyttår.

Virksomheter som har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett kan allerede nå gjøre avtale med tillitsvalgt om bruk av innleie. Da vil virksomheten være godkjent for å benytte innleie da de nye reglene trer i kraft.

Hva med virksomheter uten tariffavtale med de store fagforeningene?

For virksomheter uten tariffavtale med de store fagforeningene vil det kun være adgang til innleie ved reelle vikariater. Det betyr at virksomheten må leie inn kun som erstatning for egen ansatt.

Andre løsninger for å anskaffe arbeidskraft vil kunne være egne, midlertidige ansettelser. Her kan rekrutteringsfirmaer bistå i å finne arbeidskraft, men virksomheten må selv stå for arbeidsgiveransvaret.

Videre er en løsning økt bruk av overtid, eller å øke andelen faste ansatte som igjen kan føre til økt grad av permitteringer i perioder med mindre arbeid. Et annet alternativ er å leie inn arbeidskraft fra andre produksjonsbedrifter.


Sigmund Høye

Daglig leder

+47 91 84 29 26

Øvrige elementer i regjeringens forslag

Det er foreslått et forbud mot innleie fra bemanningsselskaper på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Forslaget innebærer også utvidede rettigheter for innleide arbeidstakere. Pr i dag har arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt rett til fast ansettelse i innleiebedriften etter fire år, og for innleie i et vikariat er retten til fast ansettelse fastsatt til tre år.

Det nye forslaget tilsier at en arbeidstaker kan kreve fast ansettelse etter to års midlertidig ansettelse.


For ytterligere informasjon kontakt daglig leder i Veksthuset Personal AS – Sigmund Høye på tlf 918 42 926, eller sigmund@veksthusetpersonal.no

Ta kontakt

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

Nyttige råd jobbsøker

Har du en god heis-pitch?

En heis-pitch er en salgsbeskrivelse av deg selv som skal være kort og konsis. Du skal rekke å si hvem du er, hva du kan og hvor du vil.

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips